Promotional Materials

This section provides access to all of the print materials contained on this website.

Posters and brochures
New $100
New $20
New $50
New $10
New $5
Existing polymer series

Radio advertisements

 • Radio advertisement 1 1.14MB

  Radio advertisement transcript

  To keep our banknotes among the safest in the world, the Reserve Bank is introducing the next generation of Australian banknotes.

  Now in circulation is the new five dollar banknote.

  It has many innovative security features including a distinctive top-to-bottom window.

  And to assist the vision impaired community, there’s also a tactile feature.

  Importantly, all existing banknotes can continue to be used.

  You can find out more at banknotes.rba.gov.au.

 • Translations available:
  Arabic (العربية)

  Transcript

  للحفاظ على أوراقنا النقدية بين الأكثر أمانا في العالم، يقوم مصرف الاحتياط بطرح الجيل الجديد من الأوراق النقدية الأسترالية.

  الآن في التداول الورقة النقدية من فئة الخمسة دولارات.

  وفيها العديد من الميزات الأمنية المبتكرة من ضمنها إطار من الأعلى إلى الأسفل.

  ولمساعدة ذوي الإعاقة البصرية، هناك أيضا ميزة اللمس.

  الأمر المهم هو أن كل الأوراق النقدية الموجودة يمكن أن تبقى قيد الاستعمال.

  يمكنك معرفة المزيد في banknotes.rba.gov.au

  Dinka (Thuɔŋjäŋ)

  Transcript

  Ku bi wëëu kuan yɛ̈ɛ̈r cɔl atɔ ke ci gëël apɛidittet pinynhom, ReserveBank abi wëëu yɛ̈ɛ̈r yaam bɛ̈ɛ̈i bëi ke ye rëëm dɛt wëëu yɛ̈ɛ̈r Australian.

  Ke lui emënë dollar kadhiec yäär yam atɔu.

  Aleŋ yic kajuëc yen gëël bi cïï thur yic t thin aweer tɔu yen nhom nhiäl ku ku cok piny.

  Ku bi akutnhom kɔc cië dääi , aleŋ ke ye yen ic tɛ thɛp yen.

  Ke ril yic apɛi wëu tɔu ke luui yemëne abi ŋut ke lɔ tueŋ ke leu bi këk luöi.

  Yïn aleu ku ba wël juëc ŋic tɛne banknotes.rba.gov.au

  Vietnamese (Tiếng Việt)

  Transcript

  Nhằm mục đích duy trì tiền giấy của chúng ta là một trong những loại tiền giấy an toàn nhất trên thế giới, Ngân hàng Trữ kim đang phát hành tiền giấy Úc thế hệ tiếp theo.

  Tiền giấy 5 đô-la mới giờ đây đang lưu hành.

  Loại tiền giấy này có nhiều đặc điểm an ninh sáng tạo kể cả giải trong suốt trọn bề ngang.

  Và để giúp người bị suy giảm thị lực, loại tiền này cũng có đặc điểm xúc giác.

  Điều quan trọng là tất cả các loại tiền giấy hiện tại vẫn tiếp tục có giá trị.

  Quý vị có thể tìm hiểu thêm tại banknotes.rba.gov.au

Educational Resources